ویدئو های آموزشی

درس آناتومی کاربردی بدنسازی دکترقربانی

درس پایش و مانیتورینگ فیتنس دکترقدرتی

درس پایش و مانیتورینگ فیتنس دکترقدرتی

فیزیولوژِی بدنسازی دکتر امید صالحیان

درس فیزیولوژی فیتنس

کارکاه کار با دستگاه دکتر مرتضی قدرتی

سمینار آناتومی کاربردی دکتر مرتضی قدرتی

سمینار برنامه نویسی تغذیه دوران حجم و کات دکتر کوثری

صغر تا 100 مکمل شناسی دکتر الیاس کوثری

سمینار برنامه نویسی در بدنسازی دکتر کوثری

طراحی تمرین درجه 3بدنسازی و فیتنس دکتر کوثری

سیستم های تمرینی درجه 3 بدنسازی دکتر صادق هاشمی

آناتومی کاربردی درجه3 فیتنس دکتر صداقت

فیزیولوژی درجه 3 بدنسازی دکتر امید صالحیان

درس فیزیولوژی فیتنس دکتر امید صالحیان

سمینار اناتومی اندام فوقانی و تحتانی پارت دو

سمینار اناتومی اندام فوقانی و تحتانی

روز اخر دوره مربیگری اذر با تدریس دمترقدرتی پارت 3

روزاخر دوره مربیگری اذر با تدریس دکتر قدرتی پارت 2

دوره مربیگری اذر روز اخر لا تدریس قدرتی پارت 1