کارگاه دکتر امید صالحیان - یک شنبه 28 آبان ماه - پارت اول