برگزاری کارگاه 700نفری کار با دستگاه

چکیده

.کارگاه کار با دستگاه بدنسازی در سالن دانشگاه تهران با تدریس استاد رامین فرزادی با حضور بیش از 700نفر شرکت کننده در روز 22 تیر ماه برگزار شد

۱۴۰۲ دوشنبه ۱۳ شهريور
977 بازدید
برگزاری کارگاه 700نفری کار با دستگاه

.کارگاه کار با دستگاه بدنسازی در سالن دانشگاه تهران با تدریس استاد رامین فرزادی با حضور بیش از 700نفر شرکت کننده در روز 22 تیر ماه برگزار شد

.کارگاه کار با دستگاه بدنسازی در سالن دانشگاه تهران با تدریس استاد رامین فرزادی با حضور بیش از 700نفر شرکت کننده در روز 22 تیر ماه برگزار شد

.کارگاه کار با دستگاه بدنسازی در سالن دانشگاه تهران با تدریس استاد رامین فرزادی با حضور بیش از 700نفر شرکت کننده در روز 22 تیر ماه برگزار شد

.کارگاه کار با دستگاه بدنسازی در سالن دانشگاه تهران با تدریس استاد رامین فرزادی با حضور بیش از 700نفر شرکت کننده در روز 22 تیر ماه برگزار شد