برگزاری برزگترین کارگاه کار با دستگاه بدنسازی در تهران

چکیده

برگزاری کارگاه کار بادستگاه با بیش از 300 شرکت کننده در پایان سال 1401 درتهران توضیح تمامی حرکات بدنسازی با دستگاه وبدون دستگاه توسط استاد رامین فرزادی

۱۴۰۲ دوشنبه ۱۳ شهريور
1083 بازدید
برگزاری برزگترین کارگاه کار با دستگاه بدنسازی در تهران

برگزاری کارگاه کار بادستگاه با بیش از 300  شرکت کننده در پایان سال 1401 درتهران

توضیح تمامی حرکات بدنسازی با دستگاه وبدون دستگاه توسط استاد رامین فرزادی

برگزاری کارگاه کار بادستگاه با بیش از 300  شرکت کننده در پایان سال 1401 درتهران

توضیح تمامی حرکات بدنسازی با دستگاه وبدون دستگاه توسط استاد رامین فرزادی

برگزاری کارگاه کار بادستگاه با بیش از 300  شرکت کننده در پایان سال 1401 درتهران

توضیح تمامی حرکات بدنسازی با دستگاه وبدون دستگاه توسط استاد رامین فرزادی