دوره بین المللی پرسونال در کیش با حضور مائوریسیو رئیس کمیته آموزش فدراسیون جهانی