دوره بین الملی با حضور راقائل سانتوخا

دوره بین المللی همزمان با مسابقات مستر یونیورس در شهر زیبای انزلی

ذوزه بین الملل رامسر همزمان با دوره مستریونیورس در شهر زیبای رامسر