آزمون ها

شرکت کننده محترم دوره ابتدا از دسته بندی، درجه دوره خود را انتخاب کنید

نمایش بر اساس :
درجه 1

روانشناسی ورزشی 3
قیمت 50,000 تومان
استعدادیابی تخصصی (درجه یک)
قیمت 40,000 تومان
احیا پایه و کمک های اولیه (۳) (درجه یک)
قیمت 40,000 تومان
اخلاق مربیگری (مسائل و موقعیت ها) (درجه یک)
قیمت 40,000 تومان
آشنایی با روش تحقیق در تربیت بدنی (درجه یک)
قیمت 40,000 تومان
روان شناسی مربیگری (درجه یک)
قیمت 40,000 تومان
تجزیه و تحلیل مهارتها (۳) (درجه یک)
قیمت 40,000 تومان
ایمنی در ورزش (۳) (درجه یک)
قیمت 40,000 تومان
تغذیه ورزشی (۳) (درجه یک)
قیمت 40,000 تومان
نقش مربی (۳) (درجه یک)
قیمت 40,000 تومان
برنامه ریزی و طراحی تمرین (۳) (درجه یک)
قیمت 40,000 تومان
فیزیولوژی ورزشی (۲) (درجه یک)
قیمت 40,000 تومان
درجه 2

استعدادیابی پیشرفته (درجه دو)
قیمت 35,000 تومان
احیا پایه و کمک های اولیه (۲) (درجه دو)
قیمت 35,000 تومان
اخلاق مربیگری (مسئولیت اخلاقی /روش ها و مهارتها) (درجه دو)
قیمت 35,000 تومان
سنجش و اندازه گیری (۱) (درجه دو)
قیمت 35,000 تومان
روان شناسی ورزشی(۲) (درجه دو)
قیمت 35,000 تومان
رشدوتکامل حرکتی(۲) (درجه دو)
قیمت 35,000 تومان
تجزیه و تحلیل مهارتها(۲) (درجه دو)
قیمت 35,000 تومان
ایمنی در ورزش (۲) (درجه دو)
قیمت 35,000 تومان
تغذیه ورزشی (۲) (درجه دو)
قیمت 35,000 تومان
نقش مربی (۲) (درجه دو)
قیمت 35,000 تومان
برنامه ریزی و طراحی تمرین (۲) (درجه دو)
قیمت 35,000 تومان
فیزیولوژی ورزشی (۱) (درجه دو)
قیمت 35,000 تومان
درجه 3

حقوق ورزشی (درجه سه)
قیمت 30,000 تومان
فیزیولوژی (درجه سه)
قیمت 30,000 تومان
احیا و کمک اولیه (درجه سه)
قیمت 30,000 تومان
مبانی استعدادیابی (درجه سه)
قیمت 30,000 تومان
اخلاق مربیگری (درجه سه)
قیمت 30,000 تومان
نقش مربی (درجه سه)
قیمت 30,000 تومان
روانشناسی ورزشی (درجه سه)
قیمت 30,000 تومان
ایمنی در ورزش (درجه سه)
قیمت 30,000 تومان
تجزیه و تحلیل مهارتها (درجه سه)
قیمت 30,000 تومان
تکامل حرکتی (درجه سه)
قیمت 30,000 تومان
تغذیه ورزشی (درجه سه)
قیمت 30,000 تومان
طراحی تمرین (درجه سه)
قیمت 30,000 تومان
آناتومی (درجه سه)
قیمت 30,000 تومان
آمادگی جسمانی (درجه سه)
قیمت 30,000 تومان
مبانی تربیت بدنی (درجه سه)
قیمت 30,000 تومان